Cao NBBU

WePayPeople volgt de cao NBBU. Dat wil zeggen dat we werken volgens het Fasensysteem Uitzendkrachten. Cao staat voor Collectieve Arbeidsovereenkomst. Hierin zijn afspraken vastgelegd over bijvoorbeeld vakantie- en verlofdagen en beloningsstructuren. Het NBBU is dé brancheorganisatie van professionele intermediairs op de arbeidsmarkt. Zij behartigt de belangen van bijna 1.000 brede dienstverleners in de flexbranche zoals uitzendbureaus, payroll ondernemingen, zzp-bemiddelaars en andere intermediairs op de flexibele arbeidsmarkt.

Fase 1 en 2

Het Fasensysteem bestaat uit vier fasen. Een uitzendkracht is werkzaam in fase 1 zolang hij niet meer dan 26 gewerkt heeft. Hierbij tellen alleen gewerkte weken mee. In fase 1 is ook het uitzendbeding van kracht en is er ook sprake van uitsluiting van loondoorbetalingsplicht, dit betekent: geen werk, geen loon.

Fase 2 duurt 104 weken. Dit verandert vanaf 1 juli in 52 weken.

Fase 3

Deze fase duurt maximaal vier jaar en hierin kan maximaal zes keer een uitzendovereenkomst voor een bepaalde tijd worden afgesloten. Tijdens fase 3 is sprake van een loondoorbetalingsverplichting over uitzendperiode.

Fase 4

Als fase 3 afloopt, begint fase 4. In deze fase heeft de uitzendkracht recht op uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Als er tijdens fase 1,2 of 3 een onderbreking van 26 weken of langer zit voordat er een nieuwe uitzendovereenkomst wordt afgesloten, dan begint de telling van fase 1 opnieuw.