Loonheffing

Loonheffing is belasting die door uw werkgever vooraf aan de Belastingdienst wordt betaald, zodat u dit zelf niet hoeft te doen. Onder loonheffing vallen de loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

Loonbelasting

Loonbelasting wordt van het brutoloon ingehouden. Dit houdt in dat de werkgever de loonbelasting afdraagt aan de Belastingdienst. Hierdoor hoeft de werknemer minder inkomstenbelasting te betalen.

Premie volksverzekeringen

Volksverzekeringen zijn sociale verzekeringen die wettelijk verplicht zijn. Volksverzekeringen verzekeren werknemers in Nederland tegen de financiële gevolgen van ziekte, kinderen, ouderdom of als iemand komt te overlijden. De werkgever houdt de premie volksverzekeringen in op het loon en draagt deze af aan de Belastingdienst. Onder volksverzekeringen vallen de volgende verzekeringen:

  • Algemene ouderdomswet (AOW);
  • Algemene nabestaandenwet (Anw);
  • Wet langdurige zorg (Wlz);
  • Algemene kinderbijslagwet (AKW).

Premies werknemersverzekeringen

Werknemersverzekeringen verzekeren werknemers tegen de gevolgen voor hun financiën als gevolg van ziekte, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Werknemersverzekeringen zijn opgebouwd uit de volgende verzekeringen:

  • Ziektewet (ZW);
  • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO);
  • Werkloosheidswet (WW).

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Iedere werknemer moet bij zijn of haar zorgverzekeraar een premie betalen voor zijn of haar zorgverzekering. De werkgever betaalt voor de werknemer een werkgeversheffing Zorgverzekeringswet.

Meer informatie

Voor meer informatie over loonheffing kunt u hier terecht.