Sluiten


Kieswijzer: de belangrijkste arbeidsmarkt issues

Op 14 maart 2017 door WePayPeople

Met de Tweede Kamerverkiezingen voor de deur beloven het spannende tijden te worden voor intermediairs. Nieuwe beleidskeuzes van een aanstaand kabinet zullen onmiskenbaar invloed uitoefenen op het ondernemersklimaat en de bedrijfsvoering van de BV Nederland.

Op basis van de verkiezingsprogramma’s kan het mkb maatregelen verwachten op het gebied van belastingen, premies en de loondoorbetalingsplicht bij zieke werknemers. Zzp’ers en bemiddelaars zullen letten op partijplannen voor de fiscale voordelen voor zelfstandigen. Maar ook op het gebied van de DBA-problematiek hebben zij op 15 maart iets te kiezen.

UitzendScope heeft de verkiezingsprogramma’s van de grootste partijen in de peilingen doorgespit en maakt hun belangrijkste arbeidsmarktstandpunten op deze pagina inzichtelijk. Feitelijk, neutraal en concreet.

CDA

Kleinere belastingverschillen tussen zzp’ers en vaste medewerkers. Werken en ondernemen lonender door lagere lasten en minder regels. En de introductie van één basisverzekering voor ziekte en arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden. De christendemocraten ambiëren daarnaast meer ruimte voor de kantonrechter om arbeidscontracten te ontbinden en – via loonkostensubsidies – meer werkgeverstoezeggingen om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. In EU-verband is een gelijk arbeidsmarktspeelveld het streven.

SP

Afschaffing van het minimumjeugdloon vanaf 18 jaar. Vanaf één maand een (verdubbelde) transitievergoeding. 10 procent verhoging van het minimumloon, Wajong, bijstand en de AOW. De AOW-leeftijd wordt wat de SP betreft flexibel waardoor mensen vanaf 65 jaar met pensioen kunnen. De socialisten pleiten verder voor een verlaging van de WW-premie voor vast werk en een verhoging voor flexwerk. Het kleinbedrijf kan bij de SP rekenen op lagere lasten, onder meer via een verhoging van de kleinschaligheidsaftrek. Lasten van de loondoorbetaling van ziek personeel worden eerlijker verdeeld.

VVD

Het vaste contract minder vast door soepeler ontslagregels en het afschaffen van algemeen verbindend verklaarde cao’s. Flexwerk zekerder door meer tijdelijke contracten toe te staan. De liberalen spreken zich verder uit voor lagere belastingen op arbeid. En voor meer ondersteuning bij werkloosheid (eerste drie maanden hogere uitkering tegenover een kortere WW-looptijd) en arbeidsongeschiktheid (belastingvoordelen of no-riskpolissen voor werkgevers). Voor het kleinbedrijf tot 25 medewerkers heeft de partij een verkorting van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte in petto van één jaar. Zzp’ers en opdrachtgevers moeten voorafgaand aan een opdracht duidelijkheid hebben over de voorwaarden van hun arbeidsrelatie.

D66

Soepeler ontslagregels zonder preventieve toets. De introductie van een werknemersaftrek en één vast contract voor werknemers. De sociaalliberalen kiezen verder voor kleinere beloningsverschillen tussen jong en oud terwijl een individueel scholingsbudget de duurzame inzetbaarheid van alle werknemers moet bevorderen. Ouderen kunnen rekenen op meer persoonlijke aandacht en bemiddeling door het UWV. De centrumpartij pleit verder voor het collectief verzekeren van het tweede jaar loondoorbetaling bij ziekte. Een zogenaamde Zelfstandigenverklaring dient de al afgeschafte VAR en de geparkeerde Wet DBA te vervangen.

PvdA

Een werknemerskorting naar voorbeeld van de zelfstandigenaftrek. Een scholingsbudget vanaf de eerste werkdag en een nieuw werkgelegenheidspact voor hogere lonen. De sociaaldemocraten pleiten daarnaast voor gelijke behandleing van (payroll-) uitzendkrachten en vaste medewerkers in dienst bij de inlener. De WW-premie wordt duurder voor flexwerkgevers. Het tweede loondoorbetalingsjaar bij zieke werknemers wordt ook bij de PvdA collectief verzekerd. Flexibele dienstverbanden blijven alleen bestaan bij aantoonbaar tijdelijk werk.

PVV

AOW-leeftijd terug naar 65 jaar; aanvullende pensioenen indexeren en een verlaging van de inkomstenbelasting met 3 miljard. De partij neemt in haar verkiezingsprogramma geen verdere standpunten in op het thema arbeidsmarkt.

GroenLinks

Meer zekerheden voor zzp’ers en flexwerkers, hogere AOW en een scholingsbudget voor iedereen. Ook de groenen kiezen voor een collectieve verzekering van het tweede jaar loondoorbetaling bij ziekte. Voor flexwerk wil de partij hogere WW-premies rekenen. Zelfstandigen kunnen wat GroenLinks betreft een aanpassing van de belastingregels verwachten. Deze aanpassing wordt niet verhelderd in het programma. Ook betrekt de partij zzp’ers bij verplichte collectieve basisvoorzieningen voor arbeidsongeschiktheid. Bedrijven kunnen verder een quotum verwachten voor het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking.

Privacy instellingen

Wij nemen jouw privacy serieus en geven je de mogelijkheid zelf in te stellen welke gevens je tijdens het bezoek aan onze website afgeeft. Je kunt jouw instellingen te allen tijde wijzigingen.

Privacy policy | Sluiten
Settings